ساعات کار

 

ساعات اداری تلفنی

دوشنبه 8.30 صبح - 1 بعدازظهر و 2.30 بعد از ظهر - 6 عصر
سهشنبه 8.30 صبح - 1 بعدازظهر و 2.30 بعد از ظهر - 6 عصر
چهار شنبه 8:30 صبح - 13:00
پنج شنبه 11:00 صبح - 6:00 بعد از ظهر
جمعه 8:30 صبح - 1:00 بعد از ظهر و 2:30 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر
شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است
دوشنبه 8:30 صبح - 12:00 بعد از ظهر و 2:30 بعد از ظهر - 6:00 بعد از ظهر
سهشنبه 8:30 صبح - 12:00 بعد از ظهر و 2:30 بعد از ظهر - 6:00 بعد از ظهر
چهار شنبه 8:30 صبح - 12:00 بعد از ظهر
پنج شنبه 8:30 صبح - 12:00 بعد از ظهر و 2:30 بعد از ظهر - 6:00 بعد از ظهر
جمعه 8:30 صبح - 12:00 بعد از ظهر و 2:30 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر
شنبه ها ، یکشنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل است